ตรวจสอบผลการเรียน

สามารถตรวจสอบได้ที่ ระบบบริหารจัดการงาน (RMS) หรื RMS HTTPS

การเข้าใช้งานระบบ
นักเรียน – ศิษย์เก่า
เข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งานคือ รหัสประจำตัวนักเรียน
รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 30/12/2540

ผู้ปกครอง
เข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งานคือ รหัสประจำตัวประชาชนของนักเรียน
รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 30/12/2540

เข้าสู่ระบบไม่ได้
ทดลองเปลี่ยนรหัสผ่านโดยการนำเลข 0 หน้าวันที่หรือเดือนออก เช่น 30/4/2540 หรือ 9/12/2540