สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับ ปวช.

ปีการศึกษา 2560

  • ช่างยนต์
  • ช่างกลโรงงาน
  • ช่างเชื่อมโลหะ
  • ช่างไฟฟ้ากำลัง
  • ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • ช่างก่อสร้าง
  • สถาปัตยกรรม
  • สำรวจ
  • ซ่อมบำรุง
  • โยธา