คณะผู้บริหาร

นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
โทร.0-5530-2029 ต่อ 111

นายเจด็จ สนองคุณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
โทร.0-5530-2029 ต่อ 204

นายบุญลือ อยู่คง
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร.0-5530-2029 ต่อ 150

นายเดชณรงค์ รอดซุง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
โทร.0-5530-2029 ต่อ 125

นายอุเทน ปิ่นม่วง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร.0-5530-2029 ต่อ 230