คณะผู้บริหาร

นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

นายเจด็จ สนองคุณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายบุญลือ อยู่คง
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายปรีชา ภู่สมบัติขจร
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ