คณะผู้บริหาร

นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

นายเจด็จ สนองคุณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายบุญลือ อยู่คง
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ