ปรัชญา

ปรัชญา (Philosophy)

  • “ทักษะเยี่ยม เปี่ยมความรู้ คู่คุณธรรม”

วิสัยทัศน์ (Vision)

  • “ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพด้านอุตสาหกรรม และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

  • “ทักษะเด่น เน้นบริการ”

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและจริยกรรมในวิชาชีพ
  2. พัฒนาความรู้ทักษะฝีมือเพื่อการทำงานในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  3. บูรณาการความรู้ ทักษะวิชาชีพเพื่อการบริการชุมชนและสังคม
  4. พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนให้มีภาวะผู้นำและจิตอาสา
  5. พัฒนาสถานศึกษาให้มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง