ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558

งานศูนยข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

สรุปข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 58

  • ครุภัณฑ์อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
  • ครุภัณฑ์ประเภททรัพย์สิน