นักเรียน-นักศึกษา เข้าปรับปรุงประวัติ (v-cop) ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีความประสงค์จัดเก็บข้อมูลศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (v-cop) โดยให้นักเรียน-นักศึกษาทุกระดับชั้นปี เข้าปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวได้ที่ http://www.v-cop.go.th ปีการศึกษา 2560