หลักสูตรบ่มเพาะวิสาหกิจ

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-17.00 น.วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรบ่มเพาะวิสาหกิจแก่นักเรียน-นักศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้เพิ่มทักษะด้านการเขียนแผนธุรกิจส่งเสริมหารายได้
ระหว่างเรียน นักเรียน-นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถ ประกอบอาชีพอิสระตามความสนใจและความถนัด สู่การเป็น
ผู้ประกอบการใหม่่ ณ ห้องSmart Class room วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก