Autodesk Revit Architecture

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือ
เปิดโครงการประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบสถาปัตยกรรมโปรแกรม
Autodesk Revit Architecture ให้กับนักศึกษา ระดับ ปวส.แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
ณ ห้อง Samrt Classroom วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก