ประชุม พส.กช. 25/สค./60

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.ดร.จีระพงษ์ หอมสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬาอาชีวะเกมส์
ระดับชาติ เปิดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาอาชีวะเกมส์ พส.กช.เพื่อควบคุมการแข่งขัน ตรวจหลักฐาน
และตัดสินการประท้วงกีฬาอาชีวะเกมส์ 60 “พิษณุโลกเกมส์”ณ สำนักงานชั่วคราว พส.ชก. วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก