ปฐมนิเทศฝึกงาน

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีพร้อมบรรยายพิเศษและ
นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้แนวคิดและเป้าหมายความสำเร็จ ในการปฐมนิเทศ
นักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ ประกอบด้วย นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2
ทุกแผนกวิชา ในภาคเรียนที่2/2560 ณ อาคาร 4 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก