โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ให้โอวาทกับนักเรียนที่เข้าอบรมหลักสูตรงานควบคุมหลอดไฟฟ้าบ้านผู้สูงอายุด้วยคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝั่งตัว
(New S-Curve) ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment:Vocational Boot Camp(E to E) ครั้งที่ 2 ณ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์