Date
7 พฤศจิกายน 2017

ประชุมอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันอังคารที่ 7 พศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เป็นประธานการประชุมการอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ...  Read more