ประชุมอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันอังคารที่ 7 พศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เป็นประธานการประชุมการอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
โดยมีนายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือและหัวหน้าแผนกและห้วหน้างาน
เข้าประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก