ตรวจสุขภาพ

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-16.00น.วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กำหนดการตรวจสุขภาพ
นักเรียน-นักศึกษาระดับปวช.1และปสว.1 ทุกแผนกช่าง ประจำปีการศึกษา 2560
ณ อาคาร วิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก