การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น.นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยมีนายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือ
กล่าวรายงานการจัดงาน ณ บริเวณโดมสนามกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก