อบรมเชิงปฏิบัติการ

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น.นายกิตติ์ธเนศ ศิริสุริยธนกิจ หัวหน้างานกิจการนักเรียน-นักศึกษา
นำนักเรียน-นักศึกษาเข้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกระเบียบวินัย และความรับผิดชอบให้กับนักเรียน-นักศึกษา
ณ ศูนย์ฝึกเยาวชน กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก