ประกวดราคาครุภัณฑ์

1.ประกาศซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศุูนย์เหนือแท่น ขนาด 150 มม.พร้อมอุปกรณ์
2.ประกาศซื้อ ครุภัณฑ์ชุดทดสอบคุณสมบัติทางกลเครื่องทดสอบแรงดึง-แรงกด ขนาด 300 KN
3.ประกาศซื้อ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา