ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นายวิโรจน์ กวีพันธ์ปานเถื่อน เป็นประธานวางพานพุ่ม
และร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาธีรราชเจ้าพระบิดาแห่งการลูกเสือไทย โดยมีสมาชิกชมรมลูกเสือ และคณะครู-อาจารย์เข้าร่วม
ณ บริเวณโดมสนามกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก