ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกและนายปรีชา ภู่สมบัติขจร รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา เป็นประธานการประชุมโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ
โดยมีหัวหน้าแผนก หัวหน้างานเข้าประชุม ณ ห้องโสต อาคาร 4 ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก