โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายปรีชา ภู่สมบัติขจร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
นำหัวหน้าแผนก หัวหน้างาน วิทยาลัยเทคินคพิษณุโลกเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ
เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน-นักศึกษา ดูกระบวนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้บคุลากรของวิทยาลัย ตั้งแต่การวางแผนจนถึง
การประเมินผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ