ต้อนรับนายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล เดินทางมารับตำแหน่ง
ผู้อำนวยกาวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน คณะครู นักศึกษาองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนนักเรียน-นักศึกษา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก