สอบสัมภาษณ์นักเรียน-นักศึกษา(โควตา)

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
และนายปรีชา ภู่สมบัติขจร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา นำคณะครูทุกแผนกช่างกล่าวต้อนรับ
นักเรียน-นักศึกษา เข้าสอบสัมภาษณ์ประเภทโควตา นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประเภทกรณีพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ แผนกวิชาทุกแผนก-ปวช. จำนวน 423 คน-ปวส. (สายตรง) จำนวน 329 คน
-ปวส. (ม.6) จำนวน 224 คน ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านครับ