ประชุมกรรมการสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก