ประชุมครู

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา09.30น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ประธานการประชุมคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าทีและบุคลากร
ทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/ 2560 ณ หอประชุม อาคาร 4 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกโลก