อบรมภาษาอังกฤษ

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 14.00น.นางกัลยา สุดแดน หัวหนแผนกวิชาสามัญ ประธานเปิด
โครงการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มก่อนจบการศึกษาให้กับนักเรียน-นักศึกษาระดับปวช.3และปวส.2
โดยมีครูณัฐมน เพิ่มสินธ์ุ กล่าวรายงาน ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก