ประชุมการจัดทำรายงานตนเอง(SAR)

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานการประชุม
การจัดทำรายงานตนเอง(SAR)ระดับบุคคลและรายวิชาโดยมีครูบรรจง พรมเวียง หัวหน้างานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา แจ้งรายรายละเอียดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1
อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก