ประชุมเตรียมรับมอบตัว(โควตา) ปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.30น.นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับรายงานตัว-มอบตัว นักเรียน-นักศึกษาระดับ ปวช.และปวส.
ประเภท(โควตา)โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยบริการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก