อบรมเครื่องปรับอากาศยุค 4.0

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.30น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ประธานโครงการอบรมเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ ยุค 4.0
โดยมีนายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน มีนักเรียน-นักศึกษา
แผนกช่างไฟฟ้ากำลังเข้ารับการอบรม ณ ห้องโสต ชั้น 2 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก