อบรมEnglish(แบบเข้ม)

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา14.00น.ฝ่ายวิชาการนำคณะครูแผนกวิชาสามัญ
จัดกิจกรรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มก่อนจบการศึกษาให้กับนักเรียน-นักศึกษา
ระดับปวช.3และปวส.2 แผนกช่างเชื่อมโลหะ แผนกช่างยนต์ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร 4
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก