Month
กุมภาพันธ์ 2018

ประชุมจัดทำแผนและงบประมาณ ระดับปริญญาตรี 2561

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา15.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผน
 ...  Read more

พลังงาน

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
 ...  Read more

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปี 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.,ปวส.(ม.6) และปวส.(สายตรง) ...  Read more

พิธีประจำกองลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสองแคว จัดกิจกรรม
เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญและพิธีเข้าประจำกอง
 ...  Read more