มอบโล่และเกียรติบัตร

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.40 น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัย
เทคนิคพิษณุโลก มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียน-นักศึกษาและครูที่ปรึกษาที่ชนะเลิศ
และได้รับรางวัล ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2560
ระหว่าง วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี