ถวายผ้าป่าสามัคคีมหากุศล

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.นายปรีชา ภู่สมบัติขจร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน-นักศึกษา นำคณะครู นักเรียน-นักศึกษาถวายผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อสมทบทุนสร้างอาคาร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีของโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม