ประชุมพ.ส.น.อ.ภาคเหนือ

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 10.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัย
เทคนิคพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพ.ส.น.อ.ภาคเหนือ สังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก