งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ

คำสั่งคณะกรรมการประเมินกองลูกเสือช่อสะอาด(ฉบับแก้ไข)
โลโก้งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด ครั้งที่ 8
คำขวัญงานชุมนุมลูกเสือ”ลูกเสือวิสามัญภาคเหนือร่วมใจ สู่ไทยแลนด์ 4.0 เคารพเทิดทูน ชาติ ศาสนา องค์ราชัน”
กำหนดการ-งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี
11ร่างรายชื่อคำสั่ง-พสนอ.61-ล่าสุด