ต้อนรับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา09.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน-นักศึกษาให้การต้อนรับ
นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการและคณะ ในการประสานความร่วมมือ
เป็นเครือข่ายการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก