พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ประจำปี 2560

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00น.นายณฐพล อุดมธนวงศ์ให้เกียรติ
เป็นประธาน เปิดพิธีเข้าประจำกองและประดับแถบสามสี ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ร่วมกับ
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ
และพิธีเข้าประจำกองประจำปี 2560 ตั้งแต่ วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว