ตรวจประเมินความพร้อมระดับปริญญาตรี

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 14.30น.นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรและ นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะกรรมการ
ตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร
สาขาเทคโนโลยีบัณฑิต ณ อาคาร 7 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก