ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.30น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประธานเปิดการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกอาชีพของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก