ประชุม(Video Conference)

วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561เวลา 13.30น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ นำคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมประชุม(Video Conference)เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education of Employment :Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 3
ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก