รายชื่อนักเรียน – นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (v-cop) ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียน – นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (v-cop) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนักเรียน – นักศึกษาที่ต้องการปรับปรุงข้อมูล (v-cop) สามารถติดต่อรับรหัสผ่าน (Password) ได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ

แผนกวิชาเครื่องกล สาขา ช่างยนต์ เทคนิคเครื่องกล
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน สาขา ช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขา ช่างเชื่อมโลหะ เทคนิคโลหะ
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/โยธา สาขา ช่างก่อสร้าง โยธา
แผนกวิชาสำรวจ สาขา ช่างสำรวจ
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม สาขา สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขา อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขา ช่างซ่อมบำรุง เทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกวิชาเทคนิคพลังงาน สาขา เทคนิคพลังงาน