อบรมEnglish

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561เวลา09.30น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ณ ชั้น 1อาคารวิทยบริการ/ห้องSmart Classroom วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก