ประชุมคณะกรรมการ อศจ.

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา10.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยกาวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ประธานการประชุมคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก