ตรวจรถ

นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานอาชีวศึกษาจจังหวัดพิษณุโลกเดินทางตรวจเยี่ยมความพร้อมและ
ให้กำลังกับคณะผู้บริหาร/ครู/นักเรียน-นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคสองแควและวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก”โครงการตรวจรถขนส่งสาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทาง”
ตั้งแต่วันที่ 4-17 เมษายน 2561 ณ สถานีขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2