สรงน้ำองค์พระวิษณุกรรม

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.09น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักการ ร่วมสืบสานประเพณีไทยสรงน้ำองค์พระวิษณุกรรม
รดน้ำคุณครูอาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ 2561 ณ หน้าอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก