ต้อนรับผู้ตรวจราชการ

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561เวลา 10.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
และนายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก