ประชุมลูกจ้างเปิดภาคเรียน1/2561

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561เวลา 09.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
และนายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัยากร ประชุมลูกจ้างชั่วคราว
ครูอัตราจ้าง และพนักงานราชการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561
ณ ห้องประชุม ชั้น 3อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก