พิธีปิดการปฐมนิเทศ ปวช.1

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00น.
นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานปิดการเข้าค่าย-ปรับสภาพ
นักเรียน รุ่นที่ 3 ระดับ ปวช.1 ช่างกลโรงงาน ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสถาปัตยกรรม
และนักเรียนหญิงทุกแผนกช่าง โดยมีนายกิตติธเนศ ศิริสุริยธนกิจ เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีปิด
ณ ศูนย์ฝึกอากาศโยธิน กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก