ปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา/ออกฝึกงาน

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์
ร่วมเปิดการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช.3และปวส.2 ทุกแผนกช่าง
ก่อนออกฝึกงาน ณ หอประชุมชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก