ลูกเสือ-เนตรนารีส่งเสริมการออมเงิน

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561เวลา 14.00น.
นายวิโรจน์ กวีพันธ์ปานเถื่อน ผู้กำกับกองลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ
นำลูกเสือ-เนตรนารีเข้าโครงการส่งเสริม
การออมเงิน โดยมีธนาคารกรุงเทพ มาให้บริการ ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก