เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561
เวลา 13.00น.นายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระบบราชการโดยมีนายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือและคณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษา
ต้อนรับและรับนโยบาย ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยาบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก